ארכיון תגיות: מאמרים

הלכות מזוזה חלק ב’ מדברי הרב ברוך כחלון שליט”א

Logo Design by FlamingText.com

כיוון שיש הרבה שמועות וכל מיני הנהגות בענין עזיבת דירה שכורה או קנויה והשארת
המזוזות בה מה ההנהגה הראויה בענין זה.
1. האם צריך להשאיר את המזוזות המהודרות, אם אפשר להחליף בכשרות?
2. דירה העומדת לבניה ושיפוצים, האם צריך להשאיר את המזוזה?
3. אדם שנכנס לגור בדירה ואינו יכול לדעת מי כתב את המזוזות, מה עליו לעשות?

1. הצד הטוב אליבא דכולי עלמא הוא לא להסיר המזוזות כלל, וכן הורה הגרב"צ אבא שאול זצ"ל לאחד

שהיה דר בשכירות, שישאיר מזוזותיו בדירתו הישנה בלא שום עצה אחרת, ובספר "שכל טוב" הביא

מעשה שהובא בספר פניני הגרי"ז, מעשה שהיה עים הגרי"ז שלאחר שנישא גר בדירה שכורה והיו לו

מזוזות מהודרות מאוד אשר הרבה יגעו על כשרותן והידורן, והנה נתברר שיש איזה רטיבות בדירה ולא

יכל לגור בדירה, ובא אחר לגור במקומם שלא הפריע לו הרטיבות ושאל הגרי"ז את אביו הגאון ר’ חיים

מבריסק זצ"ל האם אפשר להוריד את המזוזות ולשים אחרים במקומם? והשיב לו, עים מזוזות לא מתחילים!

אך למי שאי אפשר לו, ומזוזותיו מהודרות ויקרות וחפץ ליטלן בהיתר, שייך להחליפן ויתן אחרות פשוטות

יותר במקומם. כ"כ בדע"ך ס"ק א’ ובשו"ת חלק י’ ח"ב ס’ ז’ אות ו’ ובספר "שכל טוב" לרב צוריאל תעסא שליט"א ועוד אחרונים.

2. יסכם עים הקבלן שיודיע לו באיזה יום הוא הורס את הבית ורק אז יוריד את המזוזות ולא לפני כן.

אומנם אם אפשר שישכח ולא יטלם או שהקבלן ישכח להודיעו, יטול את המזוזות מיד כשעוזב את הבית כשיש חשש שיבואו לידי בזיון.

3. אם הכתב נראה ככשר, אז מי שאפשר לו יחליפם במזוזות מהודרות אצל סופר כשר שמכירו כמומחה בדיני סת"ם, ואם אי אפשר, יבדקם אצל מומחה, ומסגנון הכתב ניכר אם כתבם סופר מדקדק. 

הלכות מזוזה חלק א’ מדברי הרב ברוך כחלון שליט”א

Logo Design by FlamingText.com

כתוב בשו"ע: "מצות עשה לכתוב פ’ שמע ופרשת והיה אם  שמע ולקבעם על מזוזות הפתח וצריך להזהר בה מאוד וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי   בניו ואם אינו זהיר בה יתקצרו".

1. האם יש מצוה לכתוב?

2. כמה מצוות מקיים בקיום המצוה?

3. מה פירוש זהיר בה?

1. אין המצוה כתיבה אלא קביעתה, הכתיבה היא הכשר של המצוה, וכן פירש בתרגום: "ותקבעינון

ובפירוש התפילות לר"י בר  יקר הביאו בספר ’שכל טוב’ כתב וז"ל:  כשמניח המזוזה מברך: אשר קדשנו  במצוותיו וצוונו לקבוע מזוזה, ואע"ג דכתוב וכתבתם הכתיבה אינה עיקר המצוה כי אם הקביעה

ולכן יוצאים ידי חובה במזוזה  שאולה.

2. כל רגע שיש לו מזוזה בפתחו מקיים ב’ מצוות עשה ולכן כל רגע  ורגע שמשהה עצמו מקיום המצוה מבטל העשה.

3. אמרו חז"ל:  כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו  ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא.

ומפני שיש במזוזה יחודו של הקב"ה,  תמיד בבואו ובצאתו יזכור יחודו של הקב"ה ויתן יראתו על פניו לבלתי יחטא.

חייב אדם לעשות מזוזות נאות  דהיינו: דיו נאה וקולמוס נאה ולבלרין  נאים ובקלפים נאים שנאמר: "זה אלי ואנוהו", ויזהר לכתוב המזוזה אצל סופר מומחה וירא שמים שידע שנכתבה בכשרות כדין דאי לאו הכי בוי כמי שאין לו מזוזה.

וכשמקיים את המצוה יכוון שעושה את מצותו של הקב"ה וממילא תהיה שמירה, אבל לא ח"ו שעושים את המזוזה כקמיע     של פניית עצמם, ובמהרש"א בח"א על מסכת מנחות פרק הקומץ כתב: דכל המאורעות הרעות הבאות בעולם ניתנו ביד מזלות השמים שעיקרם חמה ולבנה וכוכבים והם המתנגדים לאומה הישראלית כדאמרינן "אין מזל לישראל" על כן אמרו     חז"ל דבמצות מזוזה השמש והירח לא יככה כי ה’ ישמרך מכל רע שיתעורר מהם לבוא עליך, ע"כ. ובהיות מזוזות מהודרות על הפתח וקביעתה בפתחים,  כל משחיתים ומזיקים בורחין מפניה וזהו רמז במילה מזוזות שאותיות ז"ז מוו"ת.

מהי הגהת אדם?

 

Logo Design by FlamingText.com

בס”ד
הגהת אדם או זו הנקראת הגהת גברא, לספרי תורה תפילין או מזוזות [סת”ם], הנה בדיקה יסודית של מגיה, שהוא סופר מומחה שהוכשר והוסמך על ידי בית הוראה במיוחד לכך. הבדיקה היא כל כך קפדנית שהסת”ם נבדקים פעמיים, פעם ראשונה סריקה אחר דיבוקים בין האותיות וכן קירוב תיבות או רחוק אותיות בתיבה, והסריקה בפעם השניה היא לבדיקת צורת האותיות מבחינה הלכתית, אות אות. וכדי לסבר את המחשבה: יש בספר תורה רק – 304807 אותיות.

אליהו כהן…