הלכות מזוזה חלק ב’ מדברי הרב ברוך כחלון שליט”א lp of

Logo Design by FlamingText.com

כיוון שיש הרבה שמועות וכל מיני הנהגות בענין עזיבת דירה שכורה או קנויה והשארת
המזוזות בה מה ההנהגה הראויה בענין זה.
1. האם צריך להשאיר את המזוזות המהודרות, אם אפשר להחליף בכשרות?
2. דירה העומדת לבניה ושיפוצים, האם צריך להשאיר את המזוזה?
3. אדם שנכנס לגור בדירה ואינו יכול לדעת מי כתב את המזוזות, מה עליו לעשות?

1. הצד הטוב אליבא דכולי עלמא הוא לא להסיר המזוזות כלל, וכן הורה הגרב"צ אבא שאול זצ"ל לאחד

שהיה דר בשכירות, שישאיר מזוזותיו בדירתו הישנה בלא שום עצה אחרת, ובספר "שכל טוב" הביא

מעשה שהובא בספר פניני הגרי"ז, מעשה שהיה עים הגרי"ז שלאחר שנישא גר בדירה שכורה והיו לו

מזוזות מהודרות מאוד אשר הרבה יגעו על כשרותן והידורן, והנה נתברר שיש איזה רטיבות בדירה ולא

יכל לגור בדירה, ובא אחר לגור במקומם שלא הפריע לו הרטיבות ושאל הגרי"ז את אביו הגאון ר’ חיים

מבריסק זצ"ל האם אפשר להוריד את המזוזות ולשים אחרים במקומם? והשיב לו, עים מזוזות לא מתחילים!

אך למי שאי אפשר לו, ומזוזותיו מהודרות ויקרות וחפץ ליטלן בהיתר, שייך להחליפן ויתן אחרות פשוטות

יותר במקומם. כ"כ בדע"ך ס"ק א’ ובשו"ת חלק י’ ח"ב ס’ ז’ אות ו’ ובספר "שכל טוב" לרב צוריאל תעסא שליט"א ועוד אחרונים.

2. יסכם עים הקבלן שיודיע לו באיזה יום הוא הורס את הבית ורק אז יוריד את המזוזות ולא לפני כן.

אומנם אם אפשר שישכח ולא יטלם או שהקבלן ישכח להודיעו, יטול את המזוזות מיד כשעוזב את הבית כשיש חשש שיבואו לידי בזיון.

3. אם הכתב נראה ככשר, אז מי שאפשר לו יחליפם במזוזות מהודרות אצל סופר כשר שמכירו כמומחה בדיני סת"ם, ואם אי אפשר, יבדקם אצל מומחה, ומסגנון הכתב ניכר אם כתבם סופר מדקדק.