הלכות מזוזה חלק א’ מדברי הרב ברוך כחלון שליט”א

Logo Design by FlamingText.com

כתוב בשו"ע: "מצות עשה לכתוב פ’ שמע ופרשת והיה אם  שמע ולקבעם על מזוזות הפתח וצריך להזהר בה מאוד וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי   בניו ואם אינו זהיר בה יתקצרו".

1. האם יש מצוה לכתוב?

2. כמה מצוות מקיים בקיום המצוה?

3. מה פירוש זהיר בה?

1. אין המצוה כתיבה אלא קביעתה, הכתיבה היא הכשר של המצוה, וכן פירש בתרגום: "ותקבעינון

ובפירוש התפילות לר"י בר  יקר הביאו בספר ’שכל טוב’ כתב וז"ל:  כשמניח המזוזה מברך: אשר קדשנו  במצוותיו וצוונו לקבוע מזוזה, ואע"ג דכתוב וכתבתם הכתיבה אינה עיקר המצוה כי אם הקביעה

ולכן יוצאים ידי חובה במזוזה  שאולה.

2. כל רגע שיש לו מזוזה בפתחו מקיים ב’ מצוות עשה ולכן כל רגע  ורגע שמשהה עצמו מקיום המצוה מבטל העשה.

3. אמרו חז"ל:  כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו  ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא.

ומפני שיש במזוזה יחודו של הקב"ה,  תמיד בבואו ובצאתו יזכור יחודו של הקב"ה ויתן יראתו על פניו לבלתי יחטא.

חייב אדם לעשות מזוזות נאות  דהיינו: דיו נאה וקולמוס נאה ולבלרין  נאים ובקלפים נאים שנאמר: "זה אלי ואנוהו", ויזהר לכתוב המזוזה אצל סופר מומחה וירא שמים שידע שנכתבה בכשרות כדין דאי לאו הכי בוי כמי שאין לו מזוזה.

וכשמקיים את המצוה יכוון שעושה את מצותו של הקב"ה וממילא תהיה שמירה, אבל לא ח"ו שעושים את המזוזה כקמיע     של פניית עצמם, ובמהרש"א בח"א על מסכת מנחות פרק הקומץ כתב: דכל המאורעות הרעות הבאות בעולם ניתנו ביד מזלות השמים שעיקרם חמה ולבנה וכוכבים והם המתנגדים לאומה הישראלית כדאמרינן "אין מזל לישראל" על כן אמרו     חז"ל דבמצות מזוזה השמש והירח לא יככה כי ה’ ישמרך מכל רע שיתעורר מהם לבוא עליך, ע"כ. ובהיות מזוזות מהודרות על הפתח וקביעתה בפתחים,  כל משחיתים ומזיקים בורחין מפניה וזהו רמז במילה מזוזות שאותיות ז"ז מוו"ת.