ארכיון הקטגוריה: מאמרים

הלכות מזוזה חלק א’ מדברי הרב ברוך כחלון שליט”א

Logo Design by FlamingText.com

כתוב בשו"ע: "מצות עשה לכתוב פ’ שמע ופרשת והיה אם  שמע ולקבעם על מזוזות הפתח וצריך להזהר בה מאוד וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי   בניו ואם אינו זהיר בה יתקצרו".

1. האם יש מצוה לכתוב?

2. כמה מצוות מקיים בקיום המצוה?

3. מה פירוש זהיר בה?

1. אין המצוה כתיבה אלא קביעתה, הכתיבה היא הכשר של המצוה, וכן פירש בתרגום: "ותקבעינון

ובפירוש התפילות לר"י בר  יקר הביאו בספר ’שכל טוב’ כתב וז"ל:  כשמניח המזוזה מברך: אשר קדשנו  במצוותיו וצוונו לקבוע מזוזה, ואע"ג דכתוב וכתבתם הכתיבה אינה עיקר המצוה כי אם הקביעה

ולכן יוצאים ידי חובה במזוזה  שאולה.

2. כל רגע שיש לו מזוזה בפתחו מקיים ב’ מצוות עשה ולכן כל רגע  ורגע שמשהה עצמו מקיום המצוה מבטל העשה.

3. אמרו חז"ל:  כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו  ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא.

ומפני שיש במזוזה יחודו של הקב"ה,  תמיד בבואו ובצאתו יזכור יחודו של הקב"ה ויתן יראתו על פניו לבלתי יחטא.

חייב אדם לעשות מזוזות נאות  דהיינו: דיו נאה וקולמוס נאה ולבלרין  נאים ובקלפים נאים שנאמר: "זה אלי ואנוהו", ויזהר לכתוב המזוזה אצל סופר מומחה וירא שמים שידע שנכתבה בכשרות כדין דאי לאו הכי בוי כמי שאין לו מזוזה.

וכשמקיים את המצוה יכוון שעושה את מצותו של הקב"ה וממילא תהיה שמירה, אבל לא ח"ו שעושים את המזוזה כקמיע     של פניית עצמם, ובמהרש"א בח"א על מסכת מנחות פרק הקומץ כתב: דכל המאורעות הרעות הבאות בעולם ניתנו ביד מזלות השמים שעיקרם חמה ולבנה וכוכבים והם המתנגדים לאומה הישראלית כדאמרינן "אין מזל לישראל" על כן אמרו     חז"ל דבמצות מזוזה השמש והירח לא יככה כי ה’ ישמרך מכל רע שיתעורר מהם לבוא עליך, ע"כ. ובהיות מזוזות מהודרות על הפתח וקביעתה בפתחים,  כל משחיתים ומזיקים בורחין מפניה וזהו רמז במילה מזוזות שאותיות ז"ז מוו"ת.

מהי הגהת אדם?

 

Logo Design by FlamingText.com

בס”ד
הגהת אדם או זו הנקראת הגהת גברא, לספרי תורה תפילין או מזוזות [סת”ם], הנה בדיקה יסודית של מגיה, שהוא סופר מומחה שהוכשר והוסמך על ידי בית הוראה במיוחד לכך. הבדיקה היא כל כך קפדנית שהסת”ם נבדקים פעמיים, פעם ראשונה סריקה אחר דיבוקים בין האותיות וכן קירוב תיבות או רחוק אותיות בתיבה, והסריקה בפעם השניה היא לבדיקת צורת האותיות מבחינה הלכתית, אות אות. וכדי לסבר את המחשבה: יש בספר תורה רק – 304807 אותיות.

אליהו כהן…

מהי הגהה ממוחשבת?

Logo Design by FlamingText.com

בס"ד

הגהה ממוחשבת זו הגהה על ידי סורק שמצלם את הסת"ם, אל תוכנה מיוחדת שפותחה אך ורק לצורך
המקצוע הזה.
התוכנה יודעת לזהות אותיות מיותרות או אותיות חסרות. על פי טקסט שמוכן לה מראש אשר הוזן אליה
מלכתחילה בעת בנייתה שהוא הטקסט המקורי של הסת"ם.

התוכנה גם יודעת להעיר על רחוק אותיות או קרוב אותיות אך לא במהימנות יתרה, לבד מענין בדיקת החסרות והיתרות שהזכרתי לעיל. בימים עברו היו מגיהים את הסת"ם לבדיקת חסרות ויתרות, פעמיים, פעם ראשונה, אדם אחד קורא את הכתוב ואחר עוקב אחריו אות אות ומלה מלה בדף מוכן מראש הנקרא תיקון מדויק ובפעם השניה הופכים תפקידים וחוזרים מההתחלה. כיום, המחשב חוסך מאיתנו את ההכרח הזה כי מהמנותו נחשבת, כמו שעברו על הספר שתי בדיקות כנ"ל. כמובן שהאדם היושב על המחשב וסורק את האותיות חייב להיות גם כן סופר מוסמך היודע את ההלכות ודיני צורת האותיות, כדי לדעת על מה המחשב מעיר הערות מה נקרא תקין ונמשיך הלאה, היכן נתעכב לבדיקה פיזית, לראות במה מדובר. ועוד שהבודק במחשב חייב להיות ערני ולא עיף כדי שלא יחלוף מבלי לשים לב על אי אלו אותיות, כי בכך יכול להיות שהוא מכשיר ספר פסול וכבר היו דברים מעולם. היוצא מדברינו: שאין לסמוך כלל וכלל על בדיקת המחשב ללא בדיקת אדם פיזית אות אות על ידי שתי מגיהים שונים, כפי שהזכרתי בנושא הגהת אדם, כי כפי שהוברר לעיל, אין המחשב מסוגל לזהות ולנתח הלכתית את הבעיות הרבות וסבוכות, בדיני צורת האותיות דיני חק תוכות ודיני שלא כסידרן.
אליהו כהן.